تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور


اگرچه لامينيت و ونيرباعث زيبايي لبخند ميشوند اما روش درماني آنها متفاوت است. در اين مقاله برخي از شباهت و تفاوت هاي اساسي لامينيت و ونير را ارائه ميکنيم.


اگرچه لامينيت و ونيرباعث زيبايي لبخند ميشوند اما روش درماني آنها متفاوت است. در اين مقاله برخي از شباهت و تفاوت هاي اساسي لامينيت و ونير را ارائه ميکنيم.


شباهت ها
هر دو مورد:
• باعث بهبود زيبايي لبخند ميشوند.
• باعث سفيدتر شدن دندانها ميشوند
• هر نوع شکستگي دندان را مخفي ميکنند
• فاصله بين دندان ها را از بين ميبرند
• ظاهر طبيعي دارند
• يک لايه نازک هستند
• با دوام و محکم هستند
• در صورت رعايت توصيه ها دچار تغيير رنگ نميشوند
• قيمت هر دو تقريباً مشابه است
تفاوت ها
• ونير ها نيازمند تغييرات در دندان هستند تا طبيعي تر به نظر برسند که در اين صورت ميناي دندان از بين ميرود و تا زمان چسباندن ونيرها دندان (دندانها) بدون محافظ هستند.
• لامينيت نيازمند تغييرات نيست و لايه نازک سراميکي بر روي دندان طبيعي چسبانده ميشود.
اگر لبخندی زيبا و سفيد ميخواهيد با دندان پزشک خود مشورت کنيد تا بهترين و مناسب ترين گزينه را به شما پيشنهاد کند.