تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

ايمپلنت دندان، فريم هاي فلزي هستند که با روش جراحي در استخوان فک و زير لثه قرار ميگيرند. بعد از جايگذاري، دندانپزشک ميتواند دندانهاي جايگزين را بر روي آنها سوار کند.


ايمپلنت دندان، فريم هاي فلزي هستند که با روش جراحي در استخوان فک و زير لثه قرار ميگيرند. بعد از جايگذاري، دندانپزشک ميتواند دندانهاي جايگزين را بر روي آنها سوار کند.
از آنجائيکه ايمپلنت ها در استخوان فک محکم شده اند، کاشت دندان بصورت دائمي و ثابت مي باشد؛ به اين معني که دندانهاي مصنوعي و بريج هايي که بر ايمپلنت سوار ميشوند در هنگام صحبت کردن يا غذا خوردن حرکت نميکنند که در مقايسه با ساير روشها حالت طبيعي تري دارد.
براي برخي افراد، دندان مصنوعي و بريج هاي معمولي مناسب يا حتي ممکن نيستند؛ زيرا بريج معمولي بايد به دندان هاي مجاور متصل شود اما يکي از مزاياي ايمپلنت اين است که براي کاشت دندان به دندانهاي مجاور نيازي نيست.
براي دريافت ايمپلنت، بايد لثه سالم و استخوان فک محکم داشته باشيد. رعايت بهداشت دهان و دندان و ملاقات منظم و متعدد با دندان پزشک در موفقيت طولاني مدت ايمپلنت دندان بسيار مهم است.
ايمپلنت از ساير روش هاي جايگذاري دندان گران تر است و برخي بيمه ها کمتر از 10 درصد هزينه را پوشش ميدهند.
دو روش ايمپلنت عبارتند از:
روش اندوستئال- که ايمپلنت مستقيماً در استخوان فک کاشته ميشود. بعد از بهبودي بافت هاي اطراف، با جراحي دوباره پست بر روي ايمپلنت قرار ميگيرد و در نهايت دندان مصنوعي بر روي پست سوار ميشود.
روش ساب پريوستئال- در اين روش فريم هاي فلزي بر روي استخوان فک و زير لثه قرار ميگيرند که با بهبودي کامل لثه، فريم ها در جاي خود ثابت ميشوند. سپس دندان هاي جايگزين بر روي آن قرار داده ميشود.