تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

ايمپلنتولوژي حوزه اي در دندان پزشکي است که به کاشت دندان و ساختار هاي پشتيباني کاشته شده در فک مرتبط ميباشد.


ايمپلنتولوژي حوزه اي در دندان پزشکي است که به کاشت دندان و ساختار هاي پشتيباني کاشته شده در فک مرتبط ميباشد.
دلايل انجام ايمپلنت:
• بازسازي زيبايي دندان
• بازسازي عملکرد هاي از دست رفته دندان:

      * جويدن

      *صحبت کردن
• حفظ فضا و ثبات اکلوزال
• حفاظت از استخوان و جلوگيري از آتروفي
امروزه مواد، اجزا و تکنيک هاي بسياري براي انجام ايمپلنت وجود دارد اما همه آنها به يک اندازه موفق نيستند. دندان پزشکان با در نظر گرفتن شرايط بيمار بهترين روش را انتخاب ميکنند.