تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

پرسش هاي متداول در مورد سفيد کردن دندان


آيا بيمه، سفيد کردن دندان را پوشش ميدهد؟
خير.
ماندگاري آن چقدر است؟
سفيد کردن دندان يک روش دائمي نيست. افرادي که دندان هاي خود را در معرض مواد غذايي و نوشيدني هايي قرار ميدهند که ميتواند باعث تغيير رنگ دندان شود خواهند ديد که سفيدي دندان در کمتر از يک ماه از بين ميرود. در افرادي که از اين نوع نوشيدني ها و مواد غذايي دوري ميکنند ماندگاري سفيدي دندان به يکسال يا بيشتر ميرسد.
آيا سفيد کردن دندان به ميناي دندان آسيب ميرساند؟
بررسي محصولات سفيد کننده کارباميد پراکسيد 10% نشان داد که هيچ اثري بر ضخامت يا سختي ميناي دندان ندارند.
آيا سفيد کردن باعث از بين رفتن دندان هاي پر شده ميشود؟
استفاده چندين ساله از مواد سفيد کننده در دندانپزشکي ها هيچ آسيبي به دندانهاي پر شده را نشان نداده است.اما بخاطر داشته باشيد دندانهاي پر شده با اين مواد سفيد نميشوند .
آيا سفيد کردن دندان به عصب آسيب ميرساند؟
هيچ مدرکي مبني بر اينکه سفيد کردن دندان باعث آسيب به عصب دندان ميشود وجود ندارد.